เปลี่ยนธีมขยายหน้าจอ
  • 11085เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

มารู้จักวัดถ้ำเสือกันครับ... [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2012-09-26 07:24:27: 2012-09-26 จำนวนผู้เข้าชม: 11085 ท่าน
ประวัติความเป็นมา

            วัดถ้ำเสือ  ตั้งเมื่อวันที่  ๒๗ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๔๕  ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน  ซึ่งมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์  เขาและถ้ำ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์  โดยเฉพาะเสือโคร่ง  ซึ่งชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องอันดังมาจากถ้ำจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  ถ้ำเสือ  การบริหารและการปกครอง  
มีพระครูอนุวงศ์วัชรกิจเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประวัติวัดถ้ำเสือ

                        ชื่อวัดโดยทางราชการว่า   วัดถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน
อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอยู่ในเขตปกครองของตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
วัดถ้ำเสือ  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๙ บ้านถ้ำเสือ  หมู่ที่  ๓  
ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน    จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่๒๓  ไร่ ๓๔  ตารางวา  อาณาเขต ทั้งสี่ทิศจดทางสาธารณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๑ แปลง  เนื้อที่ ๘๑  ไร่  
ลักษณะพื้นที่ทั่วไป
            สภาพภูมิประเทศเป็นป่าเบญจพรรณ อยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรีรอยติดต่อกับประเทศพม่า  ประชากรที่อาศัยอยู่รอบบริเวณส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม
หลักฐานการตั้งวัด

หนังสืออนุญาตให้ตั้งวัด   กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศตั้งเป็นวัดตามที่ประกาศ  ลงวันที่ ๒๗  เดือน   เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
พระภิกษุที่จำพรรษาประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๔  จำนวน  ๘  รูป


มีไวยยาวัจกร  ๑  คน           อบต.บุญเลิศ  เต็มคอน
กรรมการวัด
๑.         ผู้ใหญ่วินัย    คนขำ              ๒.        นายเกิด    ขำทวี
๓.        นายเพลิน    คำหอม                        ๔.        นายฉลวย    ทองโล่ง
๕.        อบต.บุญเลิศ  เต็มคอน       ๖.         นายฉลวย    เงินทอง
ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน


๑.ชื่อ
พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ  ฉายา  อาจาโร   อายุ   ๕๒
พรรษา  ๓๒ น.ธ.  เอก ป.ธ. ๔ วัดถ้ำเสือ  
ตำบลแก่งกระจาน    อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ

๒.       สถานเดิม
ชื่อ  ณรงค์ นามสกุล  พูลสวน  เกิดวันที่ ๒๘  กรกฏาคม
พ.ศ.๒๕๐๓  บ้านเลขที่ ๑๑๕  หมู่ ๕  ตำบลวังไคร้  
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
บิดาชื่อนายเกตุ   พูลสวน  มารดาชื่อ นางเทิ้ม  พูลสวน

๓.      อุปสมบท
วันที่  ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่วัดบางประจันต์
ตำบลวังไคร้  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
พระอุปัชฌาย์  พระครูเวทวชิรานุกูล    วัดบางประจันต์
ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
พระกรรมวาจาจารย์  พระลอย ปภากโร วัดบางประจันต์
ตำบลวังไคร้  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
พระอนุสาวนาจารย์  พระเปลื้อง มหาวีโร  วัดหนองแก
ตำบลไร่สะท้อน  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๔.        วิทยฐานะ
การศึกษาทางธรรม
พ.ศ.    ๒๕๒๓          สอบได้นักธรรมชั้นตรี   สำนักศาสน
ศึกษาวัดบางประจันต์  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.    ๒๕๒๔          สอบได้นักธรรมชั้นโท        สำนักศาสน
ศึกษาวัดบางประจันต์  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.    ๒๕๒๕          สอบได้นักธรรมชั้นเอก      สำนักศาสน
ศึกษาวัดบางประจันต์  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.    ๒๕๒๘          สอบได้ประโยค๑ – ๒ สำนักศาสน
ศึกษาวัดคลองวาฬ  ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.    ๒๕๓๐           สอบได้เปรียญธรรม  ๓ ประโยค (ป.ธ.๓)
สำนักศาสนศึกษา  วัดชนะสงคราม จังหวัดกรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๓๒ สอบไดเปรียญธรรม  ๔ ประโยค (ป.ธ.๔)
สำนักศาสนศึกษาวัดคลองวาฬ  ตำบลคลองวาฬ
อำเภอเมือง    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การศึกษาทางโลก
พ.ศ.    ๒๕๑๔           สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
จากโรงเรียนบ้านท่าหัวลบ  ตำบลวังไคร้
อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.    ๒๕๕๓          จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๖ (กำลังศึกษา)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ
พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส
วัดถ้ำเสือ  ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.    ๒๕๔๕          ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ
ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี
๑.งานปกครอง

๑.มีการจัดระเบียบปฏิบัติสำหรับบุคลากรภายในวัด
๒.จัดกิจวัตรของภิกษุสามเณรให้มีระเบียบเรียบร้อยและข้อปฏิบัติของลูกศิษย์วัดและผู้มาจัดกิจกรรมภายในวัด
๓.  มีการวางแผนการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบโดยมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรภายในวัดทำตามความสามารถ
๔.  จัดทำทะเบียนประวัติภิกษุสามเณรและศิษย์วัดและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมจัดทำสมุดเยี่ยม
๕.การพัฒนาและสวัสดิการ มีการจัดอบรมภิกษุสามเณร และบุคลากรภายในวัดสม่ำเสมอวางแผนการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง  
๖.จัดสวัสดิการแก่ภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างสมควร
๒.งานการศึกษา


๑.  มีการจัดการให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมภายในวัด
จัดสอนธรรมศึกษาจัดให้พระภิกษุไปสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรม
๒.  จัดการส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา   ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระบาลีโดยส่งไปยังสำนักเรียนต่างๆ
๓.        เป็นกรรมการควบคุมสอบนักธรรมชั้นตรี – โท – เอก และบาลี
๔.        เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
๕.        บริจาคปัจจัยร่วมตรวจนักธรรมตรีและบาลี
๓.งานเผยแผ่

๑.มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำมิได้ขาดทั้งบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
๒.มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา เนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ ในวันเฉลิมพรชนมพรรษาทั้งสองพระองค์รวมถึงวันพระราชสมภพ
พระบรมวงศานุวงศ์  ทั้งบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
๓. ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
๔.  เป็นพระธรรมทูตเฉพาะกิจของกรมการศาสนาของจังหวัดเพชรบุรี
๕.  บรรยายธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.เพชรบุรี
๖. เป็นพระวิทยากรอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในเขตอำเภอแก่งกระจาน

๔.งานสาธารณูปการ

มีเสนาสนะและวัตถุเป็นหลักฐานแล้ว(สร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว)คือ
๑.        กุฏิ      กว้าง   ๘         เมตร   ยาว     ๑๐       เมตร   จำนวน            ๔       หลัง
๒.       ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร   ยาว     ๒๐ เมตร จำนวน     ๑         หลัง
๓.        อุโบสถกว้าง ๓๐      เมตร   ยาว     ๕๐      เมตร   จำนวน           ๑         หลัง
๔.        โรงครัวกว้าง            ๑๔      เมตร   ยาว     ๒๔     เมตร   จำนวน           ๑         หลัง
๕.        ห้องน้ำกว้าง ๓         เมตร   ยาว     ๒๔     เมตร   จำนวน           ๒        หลัง
๖.        ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง   ๑๘      เมตร   ยาว  ๓๕ เมตร  จำนวน ๑        หลัง
๗.       อื่นๆศาลาฌาปนสถาน กว้าง ๑๘  เมตร   ยาว๓๔ เมตร  จำนวน  ๑    หลัง
๕.งานการสาธารณะสงเคราะห์


๑.การให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ ด้านต่างๆ เช่นสงเคราะห์ผู้อยากไร้    ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒.ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องนุ่งห่มให้กับชาวบ้านโป่งลึก บางกรอย  อำเภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี
๑.    ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนที่ถูกอุทกภัย
๖.ด้านการศึกษาสงเคราะห์

๑.    การจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๒. การส่งเสริมหรือการสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานราชการ ส่งเสริมอาชีพต่างๆของประชาชนสนับสนุนกองทุนการศึกษาต่างๆแก่เด็กยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส๓. จัดทุนตั้งกองทุนชื่อวัดถ้ำเสือ(ทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

                                                                                                           สมณศักดิ์
พ.ศ.    ๒๕๔๕          ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร
รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์      วัดแก่งกระจาน  ในราชทินนามที่  
พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ
พ.ศ.  ๒๕๔๘   ได้ปรับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าอาวาสชั้นโท
ในราชทินนามเดิม
จุดเด่นของวัดถ้ำเสือ คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บรรยากาศร่มรื่น
จุดด้อยของวัดถ้ำเสือ  คือไม่มีบุคลากรช่วยงาน  และไม่มีงบประมาณในการทำสื่อการเรียนการสอน
สรุปผลงาน

๑.    เพื่อจะได้รู้ว่าวัดถ้ำเสือมีความเป็นมาอย่างไร
๒.  จะได้รู้จักเจ้าอาวาสว่า  ชื่ออะไรเป็นคนที่ไหน สร้างผลงานอะไรบ้าง
๓.  จะได้รู้ว่าวัดถ้ำเสือมีอะไรเป็นจุดเด่นมีอะไรเป็นจุดด้อยขอขอบคุณการเอื้อเฟื้อภาพจากพระรุ่งทิพย์  ปณฺฑิโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังจันต์ให้คะแนนโพสต์ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
ขี้เกียจตอบหรือเปล่า ใช้ตรงนี้สิ!!
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป