กิจกรรมคลื่นชุมชนแก่งกระจานเรดิโอ

โครงการดีดีที่่วัดแก่ง

ให้ธรรมะกับนักเรียนจิตอาสาอนุกาชาดโรงเรียนราชินีบูรณะนครปฐม
นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ได้มาออกค่ายที่แก่งกระจาน ..
ลอยกระทงการกุศลช่วยคนน้ำท่วม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒​ วันลอยกระทง ..
๘๔ เยาวชนคนทำดีถวายองค์ราชันค่ายฝึกทักษะ
ก่อนค่ายเยาวชน อาสากัลยาณมิตร ที่กลุ่มยุวธรรมทูตจังหวัดเพชรบุรี วัดแ ..
๘๔ เยาวชนคนทำดีถวายองค์ราชัน
ก่อนค่ายเยาวชนอาสากัลยาณมิตร ทั้งกลุ่มยุวธรรมทูตจังหวัดเพชรบุรี วัด ..

งานคณะสงฆ์ทั่วไป

 1. สาธุชนทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ)ที่วัดแก่งกระจาน
 2. ประชุมพระนวกะบวชใหม่ประจำปีที่วัดชลธราราม
 3. คณะสงฆ์แก่งกระจานและอำเภอแก่งกระจานสวดพระพุทธมนต์ถวาย
 4. คณะสงฆ์อำเภอแก่งกระจานประชุมสามัญประจำปีที่วัดถ้ำเสือ
 5. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย
 6. บรรยากาศการสอบธรรมศึกษาที่สนามสอบคณะสงฆ์แก่งกระจานโรง
 7. ทศพิธราชธรรม มิใช่ธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวแต่เราสา
 8. พระครูปัญญาวัชราธร เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจานกล่าวต้อนรับ
 9. พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเปิดการติวนักธรร
 10. พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีปิดประชุมพระสังฆ
 11. พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เปิดประชุมพระสังฆาธิการตามมติ
 12. ประธานสภานักเผ่ยแผ่เพชรบุรีพร้อมคณะกรรมการมอบถวายปัจจ
 13. " โมเดลไต้หวัน "ในการเผ่ยแผ่พระพุทธศาสนา
 14. ประชุมพระสังฆาธิการสามัญประจำปีที่วัดหนองจอก
 15. พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน ได้รับมอบใบตราตั้งครูสอนพระปร
 16. วัดแก่งกระจานได้มีโอกาสต้อนรับคณะธรรมยาตราจากมจร.มาพั
 17. ประกวดสวดมนต์สรภัญญะและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่วัด
 18. สัมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่วัดพนัญเชิง จ.อยุธ
 19. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส,รองและผู้ช่วยฯตามมต
 20. บรรยากาศในห้องสอบ